sexta-feira, agosto 15, 2008

Onomatopeia do Rock

Tam tam tam tam tam
(turu turu)
Tam tam tam tam tam
(turu turu)
Tam tam tam tam tam
(turu turu)
Tam tam tam tam tam
(turu turu)
'cause she's the witch!
Uuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuuuuuuh!

Sem comentários: